دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- کارگاه های آموزشی
کارگاه های نهایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱ | 

 

مدت زمان کارگاه و تاریخ برگزاری

سرفصل‌های گارگاه

نام مدرس

عنوان کارگاه

15/12/93

جمعه

6 ساعت

نظری

1-الزامات استانداردی و قانونی کالیبراسیون
2- کالیبراسیون و قابلیت ردیابی
3- معرفی مراجع کالیبراسیون سیالات گازی
4- روش کالیبراسیون کنتورهای توربینی طبق استانداردEN12261
5- روش تایپ تست و کالیبراسیون تصحیح کننده های گاز طبیعی طبق استانداردEN12405
6- روش کالیبراسیون اوریفیس رانهای کاستودی گاز طبیعی طبق استانداردISO5167

امیرحسین آیت اللهی

کنتورهای توربینی، اوریفیسی و تصحیح کننده های گاز طبیعی

 15/12/93

جمعه

6  ساعت

 نظری

 

1- معرفی استانداردهای حجم و فلو
2- قابلیت ردیابی در فلو و حجم مایعات
3- معرفی و تشریح مراجع کالیبراسیون فلو و حجم بصورت ثابت و متحرک
4- روش کالیبراسیون کنتورهای سوخت با سیال هیدروکربن و توسط مرجع مستر میتر طبق استانداردهای API
5- روش کالیبراسیون کنتورهای سوخت با سیال هیدروکربن و توسط مرجع لوپ پرور طبق استانداردهای API
6- روش کالیبراسیون کنتورهای سوخت با سیال هیدروکربن و توسط مرجع تانک پرور طبق استانداردهای API
7- روش کالیبراسیون کنتورهای جرمی با سیال آب به روش وزنی یا گراویمتریک طبق استانداردهای API

علی رضانیا

پروینگ و کالیبراسیون میترها و پرورهای سیستم میترینگ کاستودی ترانسفر

سال 94

دو روزه

عملی

1- آشنایی با میترهای التراسونیک
2- آشنایی با میتر های جابجایی مثبت
 3- سیستم های پرووینگ مربوطه

مهندس محمد زاهدی 

آشنایی با میترهای التراسونیک و جابجایی مثبت و سیستم های پرووینگ مربوطه

جمعه

15/12/93

ساعت 15-8

1- مروری بر عملکرد کنتور های توربینی و التراسونیک
2- بررسی فیزیک جریان در کنتور
3- بررسی معادلات و مدل های حاکم بر کنتور های توربینی و التراسونیک
4- چگونگی شبیه سازی C‏FDجریان
5-بررسی تاثیر عوامل عملیاتی و ترمودینامیکی با استفاده از مدلCFD
6- شبیه سازی C‏FD نمونه دو بعدی از کنتور های مذکور

دکتر هاشم آبادی
مهندس نوروزی

کارگاه طراحی کنتور با استفاده از شبیه سازی های CFD

2 ساعت

14/12/93

15 – 13:30

 

1-آشنایی با سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی(OIML) شامل تاریخچه، دامنه فعالیت و ارکان
2- انواع مدارک تدوین شده توسط OIML
3- کمیته های فنی و فرعی OIML
4-مراحل تدوین مدارک OIML
5- نحوه مشارکت شرکت های عضوOIML در تدوین استاندارد های آن
کمیته های فنی/فرعی متناظر با کمیته های فنی/فرعی

لیا ضیایی

نحوه مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللیOIML

پنجشنبه

21/12/93

2 ساعت

نظری

1- مروری کلی بر فلومیتر‌های آلتراسونیک معمول در صنعت
o دسته بندی بر اساس روش اندازه‌گیری، نوع ترانسدیوسرها، تعداد مسیر و ...
o مزایا، معایب و محدودیت استفاده
o پیچیدگی‌های طراحی، عوامل موثر بر دقت
o نکات کلیدی جهت کاهش خطا

2- فلومیتر‌های آلتراسونیک همبستگی تقاطعی
o روش عملکرد
o موارد استفاده
o مزایا
o معایب و محدودیت استفاده
o حذف عوامل عدم قطعیت در اصول اندازه‌گیری
o عوامل موثر بر دقت

3- معرفی و شرح دستگاه فلومتر اولتراسونیکclamp-on گازی ساخت داخل

یحیی سلیمی خلیق

طراحی، ساخت و بررسی حساسیتهای فلومیتر اولتراسونیک گاز، مایع و چندفازی

پنجشنبه

21/12/93

2 ساعت

نظری

1- Accuracy  در سیستم های میترینگ 
2- ملاک های انتخاب فلومیترها و مزایا و معایب 
3- ملاک های طراحی سیستم های میترینگ

وحید فتح آبادی

طراحی سیستم های میترینگ-تکنولوژی های فلومیترها

 

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:
http://irshm.iust.ac.ir/find.php?item=1.100.39.fa
برگشت به اصل مطلب